REGULAMIN SKLEPU PROCAD

         Definicje

 1. Regulamin - poniższy dokument określający zasady funkcjonowania sklepu internetowego.

 2. Sklep Internetowy - serwis działający w sieci dający możliwość zakupów przez Internet.

 3. Klient - osoba nabywająca towary lub usługi w drodze umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 4. Zamówienie - złożenie oferty kupna na udostępnione do sprzedaży towary lub usługi, które będą dostarczone w określonym umową sprzedaży terminie.

  Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego "sklep.procad.pl" jest firma PROCAD SA z siedzibą w Gdańsku, ul. Kartuska 215, NIP: 584-10-03-488, REGON: 190330106, KRS: 0000258329, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwana dalej również Sprzedawcą lub Spółką.

 2. „sklep.procad.pl” jest platformą internetową, za pośrednictwem której „Klienci” mogą składać zamówienia na nabycie sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych (hardware) oraz oprogramowania komputerowego przeznaczonego dla systemów CAD/CAM/CAE branży projektowej (software). Sklep internetowy dostępny jest wyłącznie dla przedsiębiorców i profesjonalistów (osób dokonujących zakupów w ramach prowadzonej działalności zawodowej), zwanych dalej Klientami. Sklep nie jest dostępny dla konsumentów.

 3. Składanie zamówień za pośrednictwem „sklep.procad.pl” wymaga akceptacji plików cookies przez przeglądarkę klienta. Serwis działa prawidłowo na najnowszych wersjach przeglądarek internetowych Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.

 4. PROCAD SA  wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu Internetowego „sklep.procad.pl” przez Klienta w celu: utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu „sklep.procad.pl” ponownie wpisywać hasła, a także w celu dostosowania serwisu „sklep.procad.pl” do potrzeb Klientów. Szczegóły wykorzystywania plików Cookies przez Sklep Internetowy „sklep.procad.pl”  znajdują się w dokumencie  polityka prywatności. 


  Zamówienia

 5. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego „sklep.procad.pl” stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 6. Przed złożeniem zamówienia istnieje możliwość rejestracji konta w Sklepie Internetowym „sklep.procad.pl”. Klient zobowiązany jest do zachowania w poufności loginu i hasła.

 7. Przy incydentalnych zamówieniach rejestracja konta nie jest konieczna.

 8. Aby złożyć zamówienie, należy wypełnić wskazany na stronie formularz zamówieniowy. Wypełnienie formularza i naciśnięcie przycisku „Zamawiam” jest równoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego produktu.

 9. Składając zamówienie, Klient akceptuje niniejszy regulamin, jak również wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez PROCAD SA w celu realizacji zamówienia oraz przekazanie danych firmie kurierskiej i innym podmiotom, których udział jest niezbędny dla realizacji zamówienia. W przypadku wybrania opcji „rejestracji” dane pozostaną w bazie danych klientów do momentu ich usunięcia.

 10. Kupując produkt autoodnawialny Klient przyjmuje do wiadomości, że usługa i/lub subskrypcja związana z tym produktem zostanie automatycznie odnowiona na kolejny okres trwający tyle samo, co pierwszy okres usługi/subskrypcji (zwany dalej „kolejnym okresem”), o ile Klient nie wypowie usługi/subskrypcji najpóźniej w terminie 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kolejnego okresu. Wypowiedzenie można złożyć za pomocą formularza na stronie www.procad.pl/rezygnacja lub pocztą elektroniczną na adres rezygnacja@procad.pl i firma PROCAD SA nie odrzuci automatycznego odnowienia na mocy ogólnych warunków dotyczących produktów autoodnawialnych. Ogólne warunki zamawiania produktów autoodnawialnych („OWZPA”) dostępne są pod linkiem. Składając zamówienie na produkt autoodnawialny Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki OWZPA.

 11. Złożenie zamówienia przez Klienta następuje w systemie informatycznym i oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) wskazanego w zamówieniu produktu. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w zamówieniu lub na koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania rzez Spółkę złożonego zamówienia. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie PROCAD SA o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz złożenie składającemu zamówienie o przyjęciu oferty zawarcia umowy sprzedaży przez PROCAD S.A. na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz za cenę i w ilości określonej w Zamówieniu zostanie dokonane przez przesłanie kolejnego e-maila na adres poczty elektronicznej Klienta.

 12. Zamówienia realizowane są w najkrótszym możliwym czasie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku wybrania przez Klienta opcji płatności przelewem termin realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu wpłynięcia pieniędzy na konto firmy PROCAD SA (ING BANK ŚLĄSKI S.A. 43 1050 1764 1000 0022 9521 8131). Na czas realizacji zamówienia składa się obsługa zamówienia przez firmę PROCAD S.A. oraz czas dostarczenia towaru przez Kuriera. Strony mogą ustalić inny czas realizacji zamówienia.

 13. Potwierdzenie zamówienia z danymi dotyczącymi również płatności jest wysyłane mailem bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku, gdy zostanie złożone zamówienie płatne tzw. przedpłatą, a nie zostanie opłacone w terminie wskazanym w potwierdzeniu złożenia zamówienia Spółka uznaje, że Klient zrezygnował z realizacji zamówienia. W przypadku odbioru osobistego produkty oczekują na odbiór 7 dni od dnia przekazania informacji o skompletowaniu towaru. Po upływie tego terminu i nieodebraniu zamówienia Spółka uznaje, że Klient zrezygnował z zamówienia.

 14. W przypadku gdy PROCAD SA nie może zrealizować zamówienia z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Spółka niezwłocznie poinformuje o tym fakcie wysyłając wiadomość elektroniczną na adres poczty elektronicznej Klienta i strony uzgodnią zmianę zamówienia lub zwrot przedpłaty (jeśli została dokonana).

 15. Towary są dostarczane za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich lub poprzez odbiór osobisty w siedzibie Spółki PROCAD SA przy ulicy Kartuskiej 215 80-122 Gdańsk, w zależności od tego, jaki sposób dostawy został wybrany podczas składania zamówienia.

 16. Towary są wysyłane:

  • po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia, o którym mowa w punkcie 11 przy wyborze - za pobraniem, lub
  • po uznaniu środków na koncie, o ile wybrano opcję przedpłaty.

 17. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane podaniem błędnego lub niedokładnego adresu. Przy wysyłce towarów doliczany jest koszt wysyłki - jest on widoczny przy opisie produktu. Również przy składaniu zamówienia, a przed ostatecznym jego zatwierdzeniem można sprawdzić całkowity koszt wysyłki. Jeżeli stwierdzono, że opakowanie towaru było w momencie jego odebrania uszkodzone zaleca się w obecności kuriera spisać protokół uszkodzeń. Klient może przejrzeć wszystkie złożone przez siebie zamówienia w opcji „Zamówienia klienta”, podane są tam również informacje o ich statusie.


  Płatności

 18. Podstawową metodą płatności jest płatność za pobraniem. Na wniosek Zamawiającego, złożony w formie zaznaczenia odpowiedniej rubryki w formularzu zamówieniowym, akceptowalnymi formami płatności są również płatność kartą płatniczą oraz przelew. Przelew lub płatność kartą należy dokonać po otrzymaniu od nas e-maila z oświadczeniem Spółki o przyjęciu zamówienia do realizacji. Ceny w nim podane są ważne 7 dni.

 19. Za towary zamówione w Sklepie internetowym "sklep.procad.pl", Klient ma również możliwość uiszczenia zapłaty osobiście w kasie PROCAD SA - w przypadku osobistego odbioru zamówionych towarów.

 20. Po zaksięgowaniu wpłaty Klient otrzyma fakturę VAT w formie elektronicznej, która zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w zamówieniu lub na koncie Klienta.

  Reklamacje i zwroty

 21. Sprzęt komputerowy i materiały eksploatacyjne: 

  a) Sprzęt komputerowy oferowany w sklepie internetowym objęty jest gwarancją Producenta udzielaną na zasadach określonych przez producentów konkretnych produktów. Warunki i okres gwarancji określone są przez producentów na kartach gwarancyjnych dostarczanych wraz z zakupionym towarem.

  b) Prawa gwarancyjne przysługują na podstawie dokumentu sprzedaży i karty gwarancyjnej.

  c) Jeżeli zakupiony towar posiada wady techniczne należy nas o tym niezwłocznie poinformować emailem na adres: logistyka@procad.pl bądź telefonicznie - telefon: 58 739 68 26.

  d) Wysyłka reklamowanego towaru odbywa się na koszt Klienta. Towar należy odesłać z załączonym opisem wady i dokumentem sprzedaży.

  e) W przypadku bezpodstawnej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, reklamacja nie jest uwzględniana.

  f) Wobec Klienta, który nie jest Konsumentem PROCAD SA nie odpowiada z tytułu rękojmi za rzeczy objęte gwarancją Producenta.

  g) Klient może zwrócić towar wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym tego faktu ze Sprzedawcą pod numerem telefonu: 58 739 68 26 oraz uzyskaniu zgody na odstąpienie od umowy i zwrot towaru. Zwrot powinien być dokonany niezwłocznie po wysłaniu na adres logistyka@procad.pl oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży i otrzymaniu od nas potwierdzenia otrzymania oświadczenia.

  h) Zwracany towar nie może nosić śladów używania, kopiowania, musi być kompletny i nie może być w żaden sposób zniszczony. Oprogramowanie nie może nosić znamion użytkowania (nie mogą być usunięte oryginalne opakowania, etykiety) i nie może być zarejestrowane u Producenta.

  i) Wraz z odsyłanym towarem należy zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymano wraz z tym towarem, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego towaru.

  j) Jeśli zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane - wystarczy przesłać do PROCAD SA e-mail (na adres logistyka@procad.pl) z informacją o rezygnacji z zamówienia. i) PROCAD SA dokona zwrotu kwoty odpowiadającej cenie zakupu rzeczy. PROCAD SA nie odbiera przesyłek zwrotnych dostarczanych „za pobraniem”.

  k) PROCAD SA dokłada wszelkich starań, aby zamówione towary dotarły do Klienta w idealnym stanie. Po otrzymaniu przesyłki, PROCAD SA zaleca rozpakowanie jej w obecności kuriera i w razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących mieć związek z dostawą (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), sporządzenie protokołu, który powinien być podpisany przez odbierającego oraz osobę dostarczającą przesyłkę. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się zgłoszenie uszkodzeń przesyłki w drodze w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki, pod adresem logistyka@procad.pl. Do zgłoszenia konieczne jest dołączenie protokołu podpisanego przez doręczyciela, informującego o charakterze uszkodzeń. W takim przypadku PROCAD SA wymieni produkt na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe zwróci pieniądze. W każdym przypadku reklamacji PROCAD SA stara się realizować ją jak najszybciej.

  l) PROCAD SA dokłada wszelkich starań, aby zamówione towary dotarły do Klienta w idealnym stanie. Po otrzymaniu przesyłki, PROCAD SA zaleca rozpakowanie jej w obecności kuriera i w razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących mieć związek z dostawą (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), sporządzenie protokołu szkodowego, który powinien być podpisany przez odbierającego oraz osobę dostarczającą przesyłkę. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się zgłoszenie uszkodzeń przesyłki w drodze w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki, pod adresem logistyka@procad.pl oraz w terminie do 7 dni bezpośrednio w firmie kurierskiej. Do zgłoszenia konieczne jest dołączenie protokołu szkodowego podpisanego przez doręczyciela, informującego o charakterze uszkodzeń. W takim przypadku PROCAD SA wymieni produkt na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe zwróci pieniądze. W każdym przypadku reklamacji PROCAD SA stara się realizować ją jak najszybciej. 

 22. Oprogramowanie:

  a) W przypadku gdy dostarczony produkt jest oprogramowaniem lub zawiera oprogramowanie ("Oprogramowanie"), jest ono licencjonowane przez odpowiedniego licencjodawcę/właściciela, oraz podlega odpowiedniej umowie licencyjnej użytkownika końcowego lub innym warunkom umowy dołączonym do Oprogramowania ("Warunki licencji") i/lub Produktu. Takiego Oprogramowania nie wolno kopiować, adaptować, tłumaczyć, udostępniać, rozprowadzać, zmieniać, modyfikować, dekompilować, odwracać lub łączyć z innym Oprogramowaniem, z wyjątkiem, kiedy zezwalają na to Warunki licencji.

  b) Warunki licencji, w szczególności czas trwania umowy lub sposób i przesłanki wypowiedzenia umowy, gdy jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu, a także minimalny czas trwania zobowiązań Klienta wynikających z umowy, funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ochrony dołączone zostały do opisu oprogramowania.

  c) Prawa Klienta do zwrotu i/lub zwrotu kosztów objęte niniejszymi warunkami i obowiązująca polityka dotycząca zwrotów nie mają zastosowania po: zdjęciu folii i/lub odklejeniu naklejki zabezpieczającej, otwarciu pudełka, użyciu Oprogramowania i zaakceptowaniu warunków licencji. Zarejestrowane Oprogramowanie nie podlega zwrotowi.

  d) Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych przez PROCAD SA pisemnie lub w odpowiednich Warunkach licencji, Oprogramowanie jest dostarczane "tak jak jest" bez żadnych gwarancji, warunków jakości, zdatności użycia, wydajności czy zgodności z opisem i Sprzedawca nie daje żadnych gwarancji w związku z instalacją, konfiguracją czy poprawianiem błędów/wad Oprogramowania. Określenie praw producenta, licencjodawcy czy dostawcy Oprogramowania znajduje się w Warunkach licencji.

  e) Jeśli dostarczone Oprogramowanie zawiera nośnik i stwierdza się jego uszkodzenie, Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć nowych nośnik najpóźniej 14 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia wady.

  Dane osobowe

 23. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym „sklep.procad.pl” oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego „sklep.procad.pl”.

 24. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

 25. W przypadku dokonania zakupów w sklepie internetowym, dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, w tym także w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce, np. wystawienia faktury, w celach marketingowych lub w celach potwierdzonych wyrażoną odrębnie przez Klienta zgodą. Dane mogą być udostępniane producentom zakupionych przez Klienta towarów ( w tym oprogramowania), w celu prawidłowej realizacji dostawy towaru lub na podstawie odrębnie wyrażonej przez Klienta zgody. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów: nazwę firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer REGON; imię i nazwisko osób kontaktowych; adresy poczty elektronicznej; numery telefonów; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer konta bankowego (do celów rozliczeń). Szczegółowe informacje znajdują się w polityce prywatności.

 26. Administratorem danych osobowych jest PROCAD SA, ul. Kartuska 215, 80-122 Gdańsk, zarejestrowana w KRS pod nr 0000258329.

 27. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. umowy z kontrahentem,art. 6ust. 1 lit. a) RODO, tj. na bazie zgody osoby, której dane dotyczą,art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 28. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, realizacji zadania, dla którego osoba fizyczna wyraziła zgodę lub w celu realizacji usprawiedliwionego interesu Administratora.

 29. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.

 30. Dane osobowe będą przechowywane przez czas istnienia konta Klienta w sklepie internetowym i/lub zawarcia umowy kupna/sprzedaży, kontaktu związanego z wykonywaniem umowy, a także po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych oraz w celach statystycznych i archiwizacyjnych.

 31. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych,w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania  danych, w zakresie, w jakim zostało to określone w RODO.

 32. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 33. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przewarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 lit a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 34. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego.

 35. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym mogą podlegać profilowaniu.


  Odwrotne obciążenie VAT

 36. Jeżeli łączna wartość towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do ustawy VAT, np.: komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy, w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary przekracza kwotę 20 000 zł netto, do ich nabycia nie stosuje się Regulaminu Serwisu. Ich nabycie może nastąpić pomiędzy Spółką, a Klientem na odrębnie, pisemnie ustalonych przez Strony zasadach, w szczególności z uwzględnieniem przewidzianej Ustawą VAT zasady odwrotnego obciążenia VAT, o ile ma zastosowanie wobec Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 37. Za jednolitą gospodarczo transakcję w rozumieniu ustawy VAT uznaje się transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do ustawy VAT, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy. Za jednolitą gospodarczo transakcję, uznaje się również transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie towarami wymienionymi w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do ustawy VAT.

 38. Klient po złożeniu zamówienia lub rezerwacji, w przypadku jeśli dotyczą one towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do ustawy VAT w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, których wartość przekracza kwotę 20 000 zł netto nie otrzymuje odpowiednio wiadomości e-mail, o których mowa w Regulaminie a umowa sprzedaży nie jest zawierana. Po złożeniu zamówienia/rezerwacji z Klientem skontaktuje się pracownik Spółki w celu ustalenia warunków realizacji zamówienia/rezerwacji. Zapłata należności z tytułu sprzedaży towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do ustawy VAT w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, których wartość przekracza kwotę 20 000 zł netto nastąpić może wyłącznie z rachunku płatniczego Klienta, który umożliwia Sprzedawcy identyfikację składającego zlecenie płatnicze.

 39. W przypadkach umów sprzedaży, w ramach których występuje jedna lub więcej dostaw towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do ustawy VAT, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień/rezerwacji lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy, uznawanych za jednolitą gospodarczo transakcję w rozumieniu ustawy VAT, Klient zobowiązany jest do przyjęcia i podpisania wystawionych przez Sprzedawcę odpowiednich dokumentów księgowych w celu dopełnienia zobowiązań, przewidzianych procedurą odwrotne obciążenie VAT, o których mowa w Ustawie VAT.

 40. W przypadku, gdy Klient składając zamówienie/rezerwację w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, w rozumieniu Ustawy VAT, której wartość przekracza kwotę 20 000 zł netto, zapłaci cenę towaru wymienionego w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do ustawy VAT korzystając z udostępnionych w Sklepie Internetowym elektronicznych instrumentów płatniczych, uiszczona kwota zostanie rozliczona na poczet transakcji podlegającej zasadzie odwrotnego obciążenia VAT, realizowanej na warunkach uzgodnionych z PROCAD SA a ewentualna nadwyżka zostanie zwrócona Klientowi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. W przypadku gdy Klient nie zdecyduje się na zrealizowanie transakcji za pośrednictwem PROCAD SA, zostanie mu zwrócona cała kwota zapłacona w trakcie składania zamówienia/rezerwacji.

  Postanowienia końcowe

 41. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego „sklep.procad.pl” nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 42. Spółka dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego „sklep.procad.pl” były na najwyższym poziomie, jednakże Spółka nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego „sklep.procad.pl” w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy „sklep.procad.pl”.

 43. W pozostałym zakresie prawa i obowiązki stron umowy reguluje prawo polskie. Wszelkie spory wynikające z umowy rozstrzygać będą właściwe prawem sądy w Polsce. Do rozstrzygania sporów właściwy będzie Sąd w Gdańsku.