1. Kupując ten produkt przyjmują Państwo do wiadomości, że usługa i/lub subskrypcja związana z tym produktem zostanie automatycznie odnowiona na kolejny okres trwający tyle samo, co pierwszy okres usługi/subskrypcji (zwany dalej „kolejnym okresem”), o ile Państwo nie wypowiedzą usługi/subskrypcji najpóźniej 5 dni kalendarzowe przed rozpoczęciem kolejnego okresu za pomocą formularzawww.procad.pl/rezygnacja lub pocztą elektroniczną na adres rezygnacja@procad.pl i firma PROCAD SA nie odrzuci automatycznego odnowienia na mocy niniejszych warunków.
   
 2. Cena produktu jest uzgodnioną ceną obowiązującą na ten konkretny okres (plus należne podatki i inne opłaty i/lub inne obciążenia). 
   
 3. Firma PROCAD SA zastrzega sobie prawo do zmiany ceny w kolejnym okresie. 
   
 4. PROCAD SA poinformuje Państwa o zmianie ceny najpóźniej 7 dni kalendarzowych przed dniem, w którym zaczyna obowiązywać kolejny okres. W takim przypadku macie Państwo prawo do wypowiedzenia subskrypcji i/lub usługi zgodnie z powyższym.
   
 5. Jeśli dla pewnych usług lub subskrypcji uzgodniono szczegółowe/odmienne warunki (np. w cyklu rocznym albo miesięcznym), PROCAD SA dołoży wszelkich starań, aby wysłać Państwu przypomnienie o oczekującym/koniecznym odnowieniu w związku z tymi usługami lub subskrypcjami najpóźniej 7 dni kalendarzowych przed datą zakończenia bieżącego okresu. 
   
 6. Firma PROCAD SA zastrzega sobie prawo – według uznania – do odmowy automatycznego odnowienia, z wyprzedzeniem 5 dni przed datą rozpoczęcia kolejnego okresu i wypowiedzenia przyszłej usługi/subskrypcji, między innymi, a zwłaszcza w przypadku zalegania z płatnością, zawieszenia/zablokowania środków na koncie lub limitu kredytowego, zmiany sytuacji finansowej lub zmiany właściciela. 
   
 7. Termin płatności oznacza datę wpływu należności na konto PROCAD SA. 
   
 8. Ogólne Zasady i Warunki firmy PROCAD SA będą miały zastosowanie w każdej kolejnej transakcji odnowienia. 
   
 9. Bez uszczerbku dla praw nabytych w związku z tą usługą i/lub warunkami subskrypcji lub prawami/środkami naprawczymi z nią związanymi, PROCAD SA może w dowolnym momencie wypowiedzieć usługę i/lub subskrypcję ze skutkiem natychmiastowym, powiadamiając o tym na piśmie w przypadku, gdy
  (i) nie zapłacicie Państwo kwoty należnej z tytułu świadczenia tej usługi/subskrypcji w dniu jej wymagalności i nie spełniacie tego zobowiązania przez okres dłuższy niż 30 dni od powiadomienia o takiej zaległości na piśmie
  (ii) zalegacie z płatnością lub Wasz limit kredytowy został zablokowany lub wstrzymany. 
   
 10. Niniejszym przyjmują Państwo do wiadomości, że PROCAD SA nie ponosi odpowiedzialności wobec Państwa za jakiekolwiek powyższe wypowiedzenie, a Państwo zwalniają firmę PROCAD SA od wszelkiej odpowiedzialności, kosztów, wydatków, konieczności zapłacenia odszkodowań i zabezpieczają przed stratami (w tym stratami bezpośrednimi, pośrednimi i wtórnymi, utratą zysku, utratą dobrego imienia oraz korzyści, karami, kosztami sądowymi i prawnymi) poniesionymi przez firmę PROCAD SA, a wynikającymi z powyższego wypowiedzenia lub związanymi z nim.