Wprowadzenie

Od dnia 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych. W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania danych osobowych, jakie mogą  mieć miejsce po 25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem z naszych usług.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. PROCAD SA przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

W przypadku zbierania i wykorzystywania danych osobowych, pragniemy zachować przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych i dane kontaktowe

Administratorem danych jest PROCAD SA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Kartuskiej 215.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego dokumentu oraz sposobu i celów przetwarzania przez nas danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem:

PROCAD SA, ul. Kartuska 215,80-122 Gdańsk,  

z dopiskiem („Administrator”).

oraz za pośrednictwem adresu email: iod@procad.pl w celu skontaktowania się z inspektorem ochrony danych.

Podstawa i cele przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez PROCAD S.A. w szczególności w następujących celach:

 1. podjęcia działań przed zawarciem umowy lub wykonania umowy, [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO] w celu:
  1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą i są niezbędne do zawarcia umowy,
  2. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osób uzyskanych z systemów typu chat na stronach serwisów internetowych
  3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 2. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PROCAD S.A. [na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO] w celu:
  1. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu Klienta,
  2. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
  3. prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu,
  4. analiz preferencji lub zainteresowań klienta, analiz oglądalności lub rozwoju świadczonych usług w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie przez Administratora danych.
 3. na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:
  1. dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej, w szczególności Krajowy Rejestr Długów z siedzibą we Wrocławiu lub zawarte w bazie danych Administratora,
  2. przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminu, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail),
  3. marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z PROCAD SA, w szczególności firm serwisu www.archispace.pl zgodnie z regulaminem serwisu,
  4. marketing bezpośredni może być realizowany przez PROCAD SA za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, e-mail).

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Dane przechowywane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym:

 1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych PROCAD SA na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
  1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących PROCAD SA,
  3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 2. dane osobowe, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, będą przetwarzane do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu;
 3. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Prawa osób, których dotyczą dane osobowe oraz sposób ich realizacji

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych a administratorzy danych odpowiadają za realizację tych praw. W przypadku, gdy decyzja o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych należy do nas, jesteśmy administratorem danych i poniżej podajemy informacje o prawach osób fizycznych oraz sposobie ich realizacji:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
 7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
 9. prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych iod@procad.pl lub poprzez kontakt z PROCAD SA (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

Kiedy i w jaki sposób przekazujemy dane osobowe stronom trzecim:

Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach prawa oraz podmiotom współpracującym z PROCAD SA. W takim przypadku w umowie przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Przechowywane przez nas dane osobowe mogą być przekazywane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności takim jak:

 1. partnerzy handlowi (np. agenci, call center),
 2. przedsiębiorcy telekomunikacyjni,
 3. firmy windykacyjne,
 4. banki,
 5. operatorzy pocztowi,
 6. przewoźnicy,
 7. firmy drukujące i poligraficzne,
 8. biura informacji gospodarczej,
 9. firmy archiwizujące dokumenty,
 10. partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych serwisów internetowych),
 11. biegli rewidenci i inni doradcy profesjonalni,
 12. organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inna władza rządowa lub osoby trzecie, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy (w sposób zgodny z tymi przepisami),
 13. organizacje zewnętrzne, które w inny sposób udzielają nam pomocy przy dostarczaniu towarów czy informacji lub świadczeniu usług.

Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. W przypadku pozyskania danych osobowych z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą, Administrator pozyskuje je z publicznie dostępnych źródeł, m.in. ze stron internetowych, ulotek, wizytówek, publicznie prowadzonych rejestrów działalności gospodarczej (np. KRS i CEDiG), prasy oraz/lub od innych podmiotów przekazujących dane osobowe.
 2. W przypadku pozyskania danych osobowych z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą, Administrator przetwarza zwyczajowo takie dane jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania/siedziby, adres e-mail, numer telefonu oraz/lub inne dane pozyskane przez Administratora. 

 3. W przypadku pozyskania danych osobowych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, podanie danych ma charakter dobrowolny gdy opiera się na zgodzie osoby.Niepodanie danych nie będzie wywierać jakichkolwiek negatywnych konsekwencji dla osoby. Podanie danych w przypadku zawarcia umowy lub w sytuacjach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa ma charakter obligatoryjny. Konsekwencją niepodania danych będzie niemożność zawarcia umowy lub wykonania zadania wynikającego z przepisu prawa.

 4. Dane mogą być przekazywane do państw trzecich przy zachowaniu standardów wynikających z przepisów RODO.

Pliki cookies

 1. Witryny PROCAD SA używają cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy PROCAD w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszych witrynach wykorzystujemy następujące pliki cookies:Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Zmiany niniejszego dokumentu

Uznajemy, że przejrzystość stanowi stały obowiązek, zatem będziemy regularnie dokonywać przeglądu i aktualizacji niniejszego dokumentu.